Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
I. Cadrul de reglementare
Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute de aceasta lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale individuale potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Pentru operatorii economici, reglementarile contabile se emit de catre Ministerul Finantelor Publice.

Operatorii economici aplica la aceasta data Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmind situatii financiare anuale individuale in baza acestor reglementari.

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2007, societatile comerciale ale caror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare consolidate. Aceasta cerinta decurge din prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia de a aplica IFRS la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale.

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest scop, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata retrateaza, potrivit IFRS, datele si informatiile din contabilitate si din balanta de verificare intocmita la 31 decembrie 2012 in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinandu-se astfel balanta de verificare la 31 decembrie 2012.

Balanta de verificare la 31 decembrie 2012 rezultata in urma retratarii in baza IFRS este documentul contabil utilizat pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor de retratare efectuate de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare anuale individuale la 31.12.2012 in baza IFRS.

II. Necesitatea elaborarii proiectului Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Protectia investitorilor si pastrarea increderii in pietele financiare reprezinta un aspect important urmarit in procesul de armonizare contabila, in scopul oferirii acestora de informatii utile pentru luarea deciziilor.

Datorita increderii pe care o implica un sistem de raportare in baza IFRS, companiile care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pot avea acces mai usor la resursele necesare finantarii.

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile operatorilor economici, inclusiv societatilor comerciale ale caror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cuprind si unele tratamente contabile preluate din IFRS.

Exista, totusi, diferente semnificative in ceea ce priveste tratamentele contabile prevazute de reglementarile nationale si IFRS, precum si modul de prezentare a informatiilor, ceea ce face ca situatiile financiare anuale individuale intocmite in baza celor doua reglementari sa fie diferite, atat in ceea ce priveste indicatorii economicofinanciari, cat si modul de prezentare a acestora.

Intocmirea si publicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata a doua seturi distincte de situatii financiare anuale individuale, respectiv in baza reglementarilor conforme cu directiva comunitara si a IFRS, pot genera interpretari din partea utilizatorilor acestor informatii, inclusiv de catre investitorii actuali si potentiali.

Situatiile financiare anuale intocmite de entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa fie explicite si sa ofere investitorilor si finantatorilor, in special, informatiile de care acestia au nevoie in luarea deciziilor.

Totodata, avand in vedere necesitatea deschiderii pietei nationale catre pietele externe si nevoia atragerii de capital, se impune instituirea unui cadru de reglementare financiar care sa asigure comparabilitatea informatiilor publicate de companiile nationale cu cele referitoare la entitati similare tranzactionate pe alte piete.

1. Aspecte reglementate prin proiectul de ordin

Prin proiectul de ordin s-a urmarit reglementarea, in principal, a urmatoarelor aspecte:
- aplicarea reglementarilor contabile prevazute in Anexa la proiectul de ordin, impreuna cu prevederile legii contabilitatii, ale IFRS adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, precum si cu alte prevederi legale aplicabile;
- categoriile de entitati care intra in sfera de aplicare a reglementarilor;
- precizarea ca situatiile financiare anuale individuale, respectiv situatiile financiare anuale consolidate, au componentele prevazute de IAS 1;
- in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile aplica IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (cu exceptia entitatilor care au declarat explicit si fara rezerve ca au intocmit situatii financiare anuale in baza IFRS si care se incadreaza in cazurile prevazute expres de IFRS 1);
- entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, intocmesc situatiile financiare anuale conforme cu IFRS la data aleasa pentru intocmirea acestora;
- entitatile procedeaza la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse in IFRS;
- obligativitatea auditarii, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS;
- odata cu situatiile financiare anuale individuale intocmite de entitati in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor intocmi o situatie care va cuprinde rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS;
- pentru asigurarea sistemului informational al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita entitatilor care aplica prevederile ordinului depunerea unei raportari contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice care se intocmeste pe baza datelor din balanta de verificare cuprinzand elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.

2. Aspectele reglementate de Proiectul de reglementari contabile conforme cu IFRS (Anexa la proiectul de ordin)

Proiectul de reglementari contabile cuprinde, in principal, aspecte referitoare la evidentierea operatiunilor economico-financiare in baza tratamentelor contabile prevazute de IFRS, planul de conturi si continutul conturilor, elaborarea, aprobarea, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate. Principalele elemente cuprinse in proiectul de Reglementari contabile conforme cu IFRS

- Introducerea unor prevederi explicite referitoare la unele elemente care, potrivit IFRS, nu mai pot fi recunoscute ca active (exemplu: eliminarea cheltuielilor de constituire din categoria imobilizarilor necorporale, avand in vedere criteriile de recunoastere a unei imobilizari necorporale, precum si tratamentul contabil prevazut de IAS 38);
- introducerea de conturi distincte de venituri si cheltuieli pentru evidentierea potrivit IAS 38 si IAS 16, a diferentelor rezultate cu ocazia reevaluarii ulterioare a imobilizarilor necorporale si corporale, respectiv conturile 755 „Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale” si 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale”;
- evidentierea investitiilor imobiliare intr-un cont nou introdus, avand in veder prevederile IAS 40 „Investitii imobiliare”;
- introducerea unor conturi pentru evidentierea activelor biologice (contul 241 „Active biologice”) si a produselor agricole (contul 305 „Produse agricole”), avand in vedere prevederile IAS 41 „Agricultura”;
- introducerea unui cont distinct pentru evidentierea activelor imobilizate clasificate ca fiind detinute in vederea vanzarii (contul 311 „Active imobilizate detinute in vederea vanzarii”), potrivit IFRS 5, inclusiv conturi de pierderi si castiguri din deprecierea/aprecierea valorii acestora;
- introducerea de conturi noi pentru evidentierea impozitului pe profit amanat, conform IAS 12;
- introducerea in capitalurile proprii a unor conturi distincte pentru elemente precum: beneficiile acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 1031 „Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii”), componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (ct. 1032 „Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse”);
- deschiderea in cadrul contului 105 „Rezerve din reevaluare” de conturi distincte pentru evidentierea rezervelor din reevaluarea imobilizarilor necorporale si a celor corporale;
- deschiderea in cadrul contului 117 „Rezultatul reportat” a unui cont distinct pentru evidentierea surplusului din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”);
- restructurarea conturilor de provizioane din cadrul grupei 15 „Provizioane”, in sensul punerii de acord cu terminologia prevazuta de IFRS;
- restructurarea conturilor de venituri si cheltuieli corespunzator modificarilor efectuate asupra conturilor de active si datorii;
- introducerea de conturi distincte de venituri si cheltuieli pentru evidentierea modificarii valorii juste a investitiilor imobiliare inregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justa, respectiv conturile 7561 “Castiguri din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare” si contul 6561 “Pierderi din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare”;
- in cadrul conturilor de venituri si cheltuieli au fost introduse conturi noi pentru evidentierea scoaterii din evidenta a unei investitii imobiliare, respectiv conturile 7562 “Venituri din cedarea investitiilor imobiliare” si 6562 “Cheltuieli cu cedarea investitiilor imobiliare”;
- introducerea de conturi distincte de venituri si cheltuieli pentru evidentierea modificarii valorii juste a activelor biologice, respectiv a produselor agricole;
- in cadrul conturilor de venituri si cheltuieli au fost introduse conturi noi pentru evidentierea cedarii activelor biologice, respectiv conturile 7573 “Venituri din cedarea activelor biologice” si 6573 “Cheltuieli cu cedarea activelor biologice”.

Mentionam ca proiectul de ordin a facut obiectul analizei in cadrul sedintei din data de 30.07.2012 a Comisiei tehnice a Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare (CCRF), la care au participat si reprezentanti ai principalelor firme de audit, precum si ai Directiei Generale Legislatie Cod Fiscal din Ministerul Finantelor Publice, dedicata clarificarii unor aspecte legate de aplicarea IFRS de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si in cadrul sedintei Consiliului Superior al CCRF din data de 8 august a.c.

Avand in vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, pe care vi-l supunem spre aprobare.

Georgeta PETRE,
Director


Click aici pentru a citi integral Proiectul >>>Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


22Feb.2017

Buletin noutati legislative: Acte normative cu incidenta fiscala in perioada...

Paula Petrache 22 Feb. 2017
In randurile de mai jos, regasiti o lista de acte normative noi din domeniul fiscal. ANAF a publicat astfel un nou buletin informativ care se refera la perioada 13-19 februarie 2017. 1. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017 (M.Of. nr.127 din 17 februarie 2017); 2. Legea bugetului...
17Ian.2017

Fara taxe la Registrul comertului pentru firme si PFA-uri

Paula Petrache 17 Ian. 2017
Incepand cu luna februarie 2017, ca urmare a eliminarii a 102 taxe nefiscale, veti putea inregistra in mod gratuit, la Registrul Comertului, o societate cu raspundere limitata (SRL) sau o forma de organizare de tip persoana fizica autorizata (P.F.A). Astfel, noile reglementari privind taxele...
07Nov.2016

ANAF: Alte doua tipuri de impozit pot fi platite cu cardul!

Paula Petrache 07 Nov. 2016
Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.850/26.10.2016 a fost publicat OMFP nr.2.435/2016 ce cuprinde actualizarea listei creantelor fiscale ce pot fi platite pe internet cu ajutorul cardurilor bancare, prin includerea a doua noi plati. In cadrul impozitului pe venit, persoanele fizice...
07Oct.2016

10 octombrie e termen-limita pentru mai multe declaratii fiscale

Paula Petrache 07 Oct. 2016
ANAF reaminteste contribuabililor ca 10 octombrie e ultima zi pentru depunerea mai multor declaratii la unitatile fiscale abilitate. Mai mult, incepand cu 1 octombrie, s-au schimbat mai multe reglementari in ce priveste completarea D 394. Nenumarate declaratii fiscale au termenul-limita stabilit...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton