Ordin MFP: raportari contabileMinisterul Finantelor Publice a supus dezbaterii un Proiect de Ordin intitulat "Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice".

Iata cum explica MFP acest Proiect de Ordin.

"Potrivit art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate au fost stabilite conditiile in care entitatile pot opta pentru aplicarea acestui sistem simplificat de contabilitate.

Potrivit prevederilor art. 37 din legea contabilitatii, pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Conform art. 27 alin. (1) din aceeasi lege, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale. La art. 27 alin. (3) sunt prezentate categoriile de entitati pentru care exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic.

De asemenea, potrivit art. 36 alin. (3) din lege, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.

O raportare similara urmeaza sa depuna si subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, de la data de 1 ianuarie 2011, situatiile financiare anuale se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Pentru a se reglementa continutul de informatii cuprinse in situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, precum si a se asigura informatiile destinate sistemului institutional al statului, s-a emis prezentul proiect de ordin al ministrului finantelor publice.

De asemenea, in vederea asigurarii unui continut unitar de informatii cuprinse in raportarea anuala, prin acelasi proiect de ordin a fost aprobat Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie. Acesta cuprinde formularele care se completeaza de entitatile care nu intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie.

Avand in vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului finantelor publice privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pe care vi-l supunem spre aprobare."


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ORDIN
privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din legea contabilitatii, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

Art. 2. – Prezentul ordin se aplica de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.

Art. 3. – Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in Anexele nr. 1 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4. – (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din legea contabilitatii, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.

(2) Persoanele care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in Anexele nr. 1 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. – (1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) si alin. (31) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie, prevazut in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) Sistemul de raportare anuala mentionat la alin. (2) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Entitatile prevazute la alin. (3) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.

(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

(6) La intocmirea situatiilor financiare anuale prevazute la alin. (5) sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Art. 6. – Persoanele prevazute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filialele unei societati-mama cu sediul in strainatate sau filialele filialelor unei societati-mama straine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.

Art. 7. – (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala.

(2) Sistemul de raportare anuala prevazut in Anexa nr. 2 la prezentul ordin se aplica, de asemenea, entitatilor prevazute la alin. (1), precum si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

(3) Potrivit art. 5 din legea contabilitatii, subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Art. 8. – (1) Se aproba machetele formularelor "Date informative" (cod 30) si "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, intocmite la 31 decembrie de entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum si raportarile anuale la 31 decembrie vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).

Art. 9. – (1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4 si la pct. I.1.5 din Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 din Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 10. – (1) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, pentru finantarea investitiilor isi majoreaza patrimoniul sau capitalul social, dupa caz, cu valoarea acestora, in conditiile legii. Se excepteaza sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.

(2) Operatiunile de majorare a patrimoniului, respectiv a capitalului social, cu sumele prevazute la alin. (1), efectuata cu respectarea prevederilor legale, se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 11. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010.
Art. 12. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CLICK AICI PENTRU ANEXELE PROIECTULUI DE ORDIN

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Contabilitatea in institutiile publice 2015. Delimitari esentiale

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
Daca doriti sa stiti totul in domeniul contabilitatii pentru institutiile publice, va recomandam Cartea Verde a Contabilitatii pentru institutiile publice. Cartea este actualizata conform legislatiei si ofera toate informatiile de care avem nevoie pentru a tine contabilitatea fara greseli si...
01Aug.2017

Nu ignora drepturile salariatilor. Ce amenzi risca angajatorii?

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
In perioada ianuarie - decembrie 2014, Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 90.330.200 de lei, in cadrul actiunilor de control a angajatorilor. De la bun inceput va amintim faptul ca faptul ca drepturile si obligatiile referitoare la relatiile de munca dintre angajator si...
01Aug.2017

Acordarea preavizului conform Codului Muncii

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
Preaviz... Iata unul dintre subiectele tabu pentru numerosi angajatori si angajati. Discutam despre acele cateva zile in care angajatul, de la caz la caz, va ramane in echipa viitorului fost angajator. Sunt cateva zile pe care, daca este posibil, angajatorii si angajatii deopotriva ar dori sa le...
01Aug.2017

Concediul de odihna conform Codul Muncii 2014

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
Concediu de odihna, codul muncii 2014   Redam in randurile urmatoare informatii esentiale referitoare la reglementarea concediului de odihna conform Codului muncii. Pe aceasta cale, va amintim faptul ca puteti consulta Codul Muncii actualizat pe www.codulmuncii.eu Dreptul la...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton