Microintreprindere versus intreprindere individualaIntrebare: O societate cu raspundere limitata, platitoare de impozit pe profit, realizeaza o cifra de afaceri de 200.000 lei si are un salariat, vrea sa opteze ori pentru microintreprindere ori pentru intreprindere individuala, care este mai avantajoasa si ce impozite se platesc la intreprinderea individuala cu un angajat, daca patronul este salariat?

Raspuns:
Trebuie sa faceti distinctie intre cele doua tipuri de enitati:
- Societati cu personalitate juridica respectiv societatea comerciala cu raspundere limitata, care sunt reglementate de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, si care, din punct de vedere fiscal, poate fi: fie platitoare de impozit pe profit, fie platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor daca se indeplinesc anumite conditii;
- Enitati fara personalitate juridica – care sunt reglementate de OUG 44/2008, care se prezinta fie sub forma Persoanelor fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, asociatii fara personalitate juridica si care din punct de vedere fiscal sunt reglementate la Titlul III – Impozit pe venit.

Prin urmare, o societate comerciala nu se poate transforma intro enitate fara personalitate juridica, respectiv intreprindere individuala.

In cazul dat puteti sa va declarati incepand cu anul 2013 ca platitor de impozit pe veniturile microintreprinderii, conform Titlului IV^1 din Codul fiscal , si veti declara si plati impozit in cota de 3% calculat la veniturile totale ale societatii, fara a scadea cheltuielile.
In cazul in care se doreste infiintarea unei intreprinderi individuale, fie veti inchide societatea comerciala, fie veti merge in paralel si cu intreprinderea individuala si cu societatea comerciala, insa trebuie sa retineti ca sunt entitati distincte, cu reglementari juridice, contabile si fiscale absolut distincte.

In cazul unei intreprinderi individuale, contabilitatea este organizata in partida simpla. Contabilitatea in partida simpla este o contabilitate bazata pe evidentierea incasarilor si platilor, venitul net anual din activitati independente determinandu-se ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitate.

Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal au fost aprobate prin OMFP 1040/2004.

Art. 48 alin. (8) din Codul fiscal reglemeteaza obligatia de a organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.
Contabilitatea in partida simpla este o contabilitate bazata pe evidentierea incasarilor si platilor, venitul net anual din activitati independente determinandu-se ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitate.

Orice suma platita, respectiv incasata, in numerar sau prin banca se va inregistra in mod obligatoriu, cronologic, in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b). In conformitate cu prevederile de la cap. IV alin. (1) din OMFP 1040/2004 , Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b), serveste ca: document de inregistrare a incasarilor si platilor; document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla; proba in litigii. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual.

Contribuabilii platitori de TVA vor inregistra sumele incasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Nu constituie venit brut si nu se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati sumele incasate, cum sunt: aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati ori in cursul desfasurarii acesteia; sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice; sumele primite ca despagubiri; sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii. Pentru aceste categorii de operatiuni fie se deschid fise pentru operatiuni diverse distincte, fie se intocmesc situatii cu ajutorul documentelor cumulative care sa reflecte situatia acestor sume. Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii veniturilor si care sunt platite in cursul unui an fiscal.

Inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz. Creantele, respectiv facturile emise si neincasate, precum si obligatiile stabilite conform legii si neonorate se inregistreaza la valoarea lor nominala in fise pentru operatiuni diverse. Aceste fise se deschid distinct pentru creante si datorii.

Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, in conformitate cu reglementarile din titlul II din Codul fiscal . Sunt amortizabile, in conformitate cu prevederile legale, numai bunurile inregistrare in Registrul-inventar.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico- financiare se efectueaza, de regula, lunar. Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel incat la sfarsitul anului fiscal sa se incadreze in prevederile legale.

Veniturile si cheltuielile se inscriu in Registrul Jurnal de Incasari si Plati, conform documentele justificative in baza carora au fost efectuate. La finalul perioadei, se calculeaza rezultatul, conform legislatiei aplicabile, si se aplica impozitul pe venit.

Modul de organizare a evidentei TVA este reglementat prin OMFP 1040/2004 la sectiunea H "Calculul taxei pe valoarea adaugata" de la punctul 53 la punctul 55 din care rezulta urmatoarele: taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste in conformitate cu reglementarile fiscale specifice acesteia; Evidenta TVA  colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari , in care  se inregistreaza pe baza de documente (facturi, etc) atat valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate cat si  taxa pe valoarea adaugata aferenta; Evidenta TVA deductibila se organizeaza cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari in care se inregistreaza atat valoarea cumpararilor de bunuri si a servicii cat si suma TVA aferenta, pe baza de documente (facturi, etc.).

Jurnalul pentru vanzari serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii; document  de stabilire lunara sau trimestiala a taxei pe valoarea adaugata colectata; Se intocmeste intr-un singur exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic, lunar sau trimestrial, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectata datorata. Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente inlocuitoare) privind vanzarile de valori  materiale sau prestari de servicii.

Jurnalul pentru cumparari serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii; document de stabilire lunara sau trimestriala a taxei pe valoarea adaugata deductibila; Se intocmeste intr-un singur exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic, lunar sau trimestrial fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibila.  Se intocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si servicii pentru nevoile firmei si, separat, pentru cumparari de bunuri (marfuri) care se vand ca atare. Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de valori materiale sau de prestari de servicii.  

TVA datorata bugetului de stat se stabileste lunar sau trimestrial, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferenta bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adaugata colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si/sau servicii (pentru taxa pe valoarea adaugata deductibila).

Odata inregistrata in scopuri de TVA, o Intreprindere individuala,  trebuie sa indeplineasca obligatiile fiscale ale oricarui platitor de TVA: sa emita facturi in baza prevederilor art. 155 din Codul Fiscal ; sa intocmeasca jurnalele de TVA conform modelelor orientative reglementate prin OMFP 1372 /2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ;  sa completeze si sa depuna decontul de TVA cod 300 reglementat prin OMEF  1746/2008 modificat prin OMFP 1166 /2009 ; sa completeze si sa depuna formularul cod 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA" reglementat prin OMEF 3596/2011.

Daca este cazul, sa completeze si sa depuna formularul 390 "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" reglementat prin OMFP 76/2010.
Reglementari fiscale se regasesc in Codul fiscal la art 48.

In primul an de activitate, persoana fizica depune Declaratia privind veniturile si cheltuielile estimate pentru anul in curs (formular 220), in termen de 15 zile de la inregistrare urmand ca, in baza acesteia, organul fiscal sa emita o decizie de impunere privind platile anticipate.  
Aceste plati se vor efectua trimestrial, pana la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de referinta (respectiv, 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie).
 
In anii urmatori, va depune o declaratie 220 de venit estimat (in situatia in care in anul precedent a realizat pierderi sau a realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si in situatia in care, din motive obiective, estimeaza ca va realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior) sau organul fiscal poate emite decizia de plati anticipate pe baza declaratiei 200 de venit anual depusa de contribuabil pentru anul precedent.
 
In cazul in care nu se primeste decizia de plati anticipate pana la 25 martie, se va efectua plata anticipata de impozit aferenta trimestrului I, la nivelul impozitului platit pentru trimestrul IV al anului anterior, urmand ca diferenta sa se regularizeze pe celelalte 3 termene de plata ramase.  

Impozitul anual se determina la incheierea anului fiscal, pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contabilitatea in partida simpla.  Persoana fizica are obligatia de a depune pana la data de 25 mai a anului urmator celui de impunere, declaratia anuala privind venitul realizat (formular 200).  Organul fiscal va emite o decizie de impunere fiscala, prin care stabileste o suma de plata, daca impozitul anual este mai mare decat cel platit anticipat, sau de recuperat in situatia inversa.  Plata/recuperarea va avea loc in termen de 60 de zile de la data primirii deciziei finale de impunere.

Contributii sociale obligatorii:
Incepand cu data de 01.07.2012, competenta de administrare a contributiilor sociale datorate in conformitate cu prevederile capitolului II revine ANAF (administratiilor financiare in raza carora contribuabilul isi are domiciliul fiscal) - conform art. V din OUG 125/2011.

Acest lucru presupune ca inclusiv contributiile sociale (CAS si sanatate) vor fi declarate si achitate la ANAF, si nu la Casa de pensii sau Casa de sanatate.

Despre CAS:

- baza lunara la care se aplica CAS, in cazul PFA, este venitul declarat de titularul PFA la ANAF (adica este venitul la care acesta doreste sa se asigure pentru pensie), care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut (trebuie sa fie cel putin egal cu 741 lei) - art. 296^11 alin. (1) din Codul fiscal .

Cota este de 31.3%, rezultind o suma de plata de 232 lei lunar.

Plata CAS se efectueaza trimestrial in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru - art. 296^24 alin. (3) din Codul fiscal .
 
Platile efectuate in cursul anului sunt anticipate, urmand ca la finalul anului, prin depunerea declaratiei privind venitul realizat, AFAF sa efectueze regularizarile privind CAS.
 
Declararea contributiei individuale de asigurari sociale:
Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (cod 600) prevazuta de OPANAF/OPCNPP 874/221/2012 se depune de toate persoanele care realizeaza venituri din profesii libere si care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii in conformitate cu prevederile art. 292 indice 21 alin. 1 lit. d Cod fiscal .

Sunt exceptate de la obligativitatea depunerii acestei declaratii persoanele deja asigurate in sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (salariati, pensionari etc.), dupa cum se prevede la art. 292 indice 21 alin. 2 Cod fiscal .
 
Declaratia se completeaza pentru fiecare luna cu venitul baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv cu venitul declarat de fiecare asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig, dupa cum se prevede la art. 296 indice 22 alin. 1 Cod fiscal .

In conformitate cu prevederile OMFP 882/2012 declaratia se depune pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, respectiv in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, pentru contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal. De asemenea, dupa cum se specifica la art. 2 din OPANAF/OPCNPP 874/221/2012  pentru anul 2012 declaratia se depune numai in situatia in care persoanele care exercita activitati independente obtin venituri din aceste actvitati incepand cu data de 1 iulie 2012.
 
Despre sanatate:

- baza lunara o constituie diferenta dintre venitul brut (total venituri incasate) si cheltuielie deductibile (cele efectuate in scopul realizarii veniturilor impozbile), exclusiv cheltuielile reprezentind contributii sociale - art. 296^22 alin. (2), stabilita de organul fiscal pe baza declaratiei de venit estimat, depusa de contribuabil - art. 296^24 alin. (2) din Codul fiscal .

Cota este de 5.5%.

Declararea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate:

Contribuabilii fac plati anticipate privind contributia la sanatate pe baza declaratiei de venit estimat 220 sau pe baza normelor de venit, in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal – Formular 620 - Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate”, cod 14.13.02.15.

Plata contributiei de sanatate se efectueaza trimestrial, patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru - art. 296^24 alin. (4).
 
Execeptiile de la plata contributiilor sociale nu sunt prevazute decat la CAS, in cazul in care titularul PFA obtine si alte venituri, cum ar fi: salarii, pensii etc. - art. 296^21 alin. (2).
Pentru sanatate nu sunt prevazute exceptii de la plata.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 4.4 din 5 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor

Mircea Carbuneanu 01 Aug. 2017
Regim fiscal, tichete cadou, Legea nr. 193 ANAF reaminteste contribuabililor platitori de salarii (societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza...
05Aug.2016

Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Codul fiscal la zi 05 Aug. 2016
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania este un impozit final cu retinere la sursa. Se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a...
28Mai.2014

Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?

Aurelian Mihaiescu 28 Mai. 2014
Legea 346 din 2004, incadrarea intreprinderilor, cum se incadreaza intreprinderile In vederea incadrarii corecte a intreprinderilor in contextul Legii 346/2004, luam ca exemplu societatea X care are la bilantul anului 2013 un numar mediu de 8 angajati si un numar efectiv de 12 si o cifra de afaceri...
22Apr.2014

Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala

Vlad Arhip 22 Apr. 2014
Codul insolventei, insolventa 2014, codul insolventei 2014 Conform deciziei luate de liberali, se va depune o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala in ce priveste Codul Insolventei, asa cum au declarat recent deputatii PNL Alina Gorghiu si Theodor Nicolescu. Mentionam...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

2 comentarii
satar florica 12-Feb-2013 22:45:40
Veau sa ma abonezlaNewsletter BlogContabil.
satar florica 12-Feb-2013 22:42:28
Intreprinderile indivuduale platesc 3% din venit

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2017

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton