Fonduri europene: Facilitati pentru contribuabilii care au sume de incasatContribuabilii care au de incasat sume autorizate la plata aferente cererilor de rambursare depuse de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza unor contracte de finantare sunt informati ca, in Monitorul Oficial nr. 583/13.09.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.520/2013 prin care a fost aprobata Procedura de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, pe care o prezentam in documentarul de mai jos.

 
Generalitati

Actul normativ mentionat mai sus reglementeaza:

- stabilirea atributiilor fiecarei autoritati competente implicate in acordarea inlesnirilor la plata;

- informatiile pe care contribuabilul le va inscrie in cerere, precum si documentele care trebuie sa insoteasca cererea;

- modelul certificatului de atestare fiscala care va fi eliberat contribuabililor care solicita inlesnirile la plata, precum si procedura de eliberare a acestuia;


- modul de obtinere a atestatului de la autoritatile de management prin care acestea confirma sumele certe, lichide si exigibile pe care le datoreaza contribuabilului, in scopul solicitarii, de catre acesta, a inlesnirilor;

- procedura prin care sumele amanate la plata se achita din sumele platite de autoritatile de management;

- procedura de constatare a suspendarii executarii silite a obligatiilor fiscale ale contribuabililor care depun la autoritatile de management o cerere de rambursare;

- colaborarea dintre organele fiscale si autoritatile de management in interesul acordarii facilitatilor prevazute de art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013.

UPdate 2015: Ghid practic pentru Contabilitatea fondurilor europene pentru societati comerciale si PFA in 2015 

Obiectul inlesnirilor la plata

Potrivit prevederilor actului normativ mentionat contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile de management si/sau organismele intermediare pot beneficia de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau alte sume datorate bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei autoritati. Organul fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a. amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea;

b. anularea obligatiilor fiscale accesorii, in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;

c. scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca urmare a unei cereri de rambursare si data efectuarii platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie 2013, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

- obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt validate de catre autoritatea competenta;

- dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;

- contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza;

d. amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

- obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt stinse la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;

- dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;

- contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.

 
Beneficiari

Contribuabilii care pot beneficia de aceste inlesniri la plata sunt:

- beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;

- partenerii beneficiarilor finantarilor nerambursabile potrivit acordului de parteneriat, anexa la contractul de finantare, pentru obligatiile datorate de acestia.

Amanarea la plata nu se acorda:

- contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;

- contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competente;

- contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
Procedura de solicitare a inlesnirilor la plata

Inlesnirile la plata se solicita de catre contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile competente in baza unei cereri care se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire. In cazul depunerii cererii prin imputernicit, aceasta va fi insotita de dovada imputernicirii/reprezentarii.

Competenta de acordare a inlesnirilor revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

Cererea cuprinde urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b) tipul inlesnirii la plata solicitat;

c) suma totala pentru care se solicita inlesnirea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. In cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

d) data si semnatura contribuabilului/ reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

Important! Contribuabilii pot depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, ori de cate ori este cazul, in limita sumei de incasat de la autoritatile competente.

Odata cu depunerea cererii de acordare a amanarii la plata contribuabilul depune, in original, si atestatul eliberat de autoritatea de management prin care sunt certificate sumele certe, lichide si exigibile pe care le are de incasat de la autoritatea competenta. Atestatul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de acordare a amanarii la plata.

Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru si cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

 
Efectele amanarii la plata a obligatiilor fiscale principale

Pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilii nu datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, daca au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

In situatia in care contribuabilii nu au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, acestia datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata, potrivit legii.

Daca, anterior finalizarii amanarii la plata, autoritatile competente in gestionarea fondurilor europene notifica organului fiscal ca suma inscrisa in documentul emis de autoritatea competenta nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial, dupa caz, iar contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

Pe perioada amanarii la plata:

- nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;

- nu se sting obligatiile fiscale principale si accesorii ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

 
Scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii

Contribuabilul care a incasat, dupa termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata de la autoritatile competente, inainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare si data efectuarii platii, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

- obligatiile fiscale principale care au generat obligatii fiscale accesorii au fost autorizate la plata de catre autoritatea de management;

- obligatiile fiscale accesorii sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii;

- contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

Contribuabilul care are de incasat sume sau a incasat sume dupa data de 3 iunie 2013, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, de la autoritatile competente, poate solicita organului fiscal competent amanarea la plata, in limita sumei solicitate la rambursare, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa depunerea cererii de rambursare in cauza, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

- obligatiile fiscale principale care au generat obligatii fiscale accesorii sunt stinse la data de 3 iunie 2013;

- obligatiile fiscale accesorii sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal competent;

- contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati ori accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

Scutirea la plata obligatiilor fiscale accesorii se acorda dupa autorizarea si efectuarea platii cheltuielii reprezentand obligatia fiscala principala care a generat obligatia fiscala accesorie, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare si data efectuarii platii.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor

Mircea Carbuneanu 01 Aug. 2017
Regim fiscal, tichete cadou, Legea nr. 193 ANAF reaminteste contribuabililor platitori de salarii (societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza...
05Aug.2016

Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Codul fiscal la zi 05 Aug. 2016
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania este un impozit final cu retinere la sursa. Se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a...
28Mai.2014

Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?

Aurelian Mihaiescu 28 Mai. 2014
Legea 346 din 2004, incadrarea intreprinderilor, cum se incadreaza intreprinderile In vederea incadrarii corecte a intreprinderilor in contextul Legii 346/2004, luam ca exemplu societatea X care are la bilantul anului 2013 un numar mediu de 8 angajati si un numar efectiv de 12 si o cifra de afaceri...
22Apr.2014

Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala

Vlad Arhip 22 Apr. 2014
Codul insolventei, insolventa 2014, codul insolventei 2014 Conform deciziei luate de liberali, se va depune o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala in ce priveste Codul Insolventei, asa cum au declarat recent deputatii PNL Alina Gorghiu si Theodor Nicolescu. Mentionam...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton