« Atentie: Marti este ultima zi ... Care sunt Zilele Libere din Co... »

Tags: pfa, cheltuieli deductibile, deducere pfa

Potrivit art. 48 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si normelor metodologice date in aplicarea acestuia, conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 

a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente; 

b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;

c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz; 

d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: 

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 

2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; 

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; 

4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator. 

Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 

  - cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
  - cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti;
  - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;
  - chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
  - dobanzile aferente creditelor bancare;
  - cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
  - cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;
  - cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului;
  - cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
  - cheltuielile cu energia si apa;
  - cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
  - cheltuieli de natura salariala;
  - cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;
  - cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia;
  - cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile titlului II din Codul fiscal , dupa caz;
  - valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare;
  - cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria (rata de leasing) in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
  - cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor;
  - cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional;
  - cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii;
  - cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de delegare, detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, care este deductibila limitat;
  - cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cand reclama si publicitatea se efectueaza prin mijloace proprii. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor;
  - alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.
 
Sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului. 

Sunt deductibile limitat:

  a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale;
  b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale;
Cheltuielile de protocol sunt cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii.
  c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
  d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
  e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;
  f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
  f1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
  g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana;
  h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana;
  i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
  j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
  k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;
  l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
  m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
  n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat. 

Nu sunt cheltuieli deductibile: 

  a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
  b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
  c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
  d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
  e) donatii de orice fel;
  f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
  g) ratele aferente creditelor angajate;
  i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
  j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
  k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
  l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
  l1) in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 

  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi. 

  m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare

Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice care desfasoara activitati independente (PFA /intrepridneri individuale) se plateste in cursul anului de catre acestea prin efectuarea de plati anticipate cu titlu de impozit urmare a depunerii declaratiei privind veniturile estimate (formularul 220 - Declaratie privind venitul estimat – conform OMEF 2371/2007 ) sau pe baza veniturilor din anul precedent. In cursul anului persoanele fizice autorizate efectueaza plati anticiate trimestriale in contul impozitului anual pe venit, potrivit art. 82 alin. (3) din Codul fiscal .

Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este declarat prin completarea declaratiei de impunere (formularul 200 - Declaratie privind veniturile realizate).

Formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate" se depune de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. 

In ceea ce priveste documentele justificative trebuie sa respectati prevederile OMEF 3512/2008. Conform acestuia, documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale: 

  - denumirea documentului;
  - denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste documentul;
  - numarul documentului si data intocmirii acestuia;
  - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
  - continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
  - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
  - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;
  - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. 

Pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente contribuabilii vor utiliza, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, dupa caz:

- Chitanta
- Factura
- Monetar (cod 14-50-61);
- Extrasul de cont
 

In relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate atat pe baza de chitanta, bon fiscal etc., cat si prin banca, sa intocmeasca factura.

In relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate prin banca, sa intocmeasca factura.

Platitorii de TVA vor intocmi factura fiscala in conformitate cu prevederile HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal .

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si conduc contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu prevederile legale, intocmesc Registrul jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b), Registrul Inventar.

Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.

Contribuabilii pot intocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.

Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.

Intrebarile pe aceasta tema pot primi raspuns GRATUIT in ClubContabilitate.roArticole pe aceeasi tema

» Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2016: 87 de monografii contabile
» Regimul cadourilor pentru salariatii care se pensioneaza sau care pleaca din firma
» Formulare noi pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri
» Noul Cod Fiscal 2016: Perioada fiscala in contextul deducerilor de TVA
» Ce declaratii fiscale au termen limita in luna mai 2016?
Comentarii articol
Postat de: PLATON ANA @ 2014-01-13 11:14:44
Sunt foarte utile si ne sunt de mare folos aceste informatii.Multumesc.

Postat de: ciuperca mitica @ 2014-01-12 07:06:08
Va adresez rugamintea de-a detalia/explicita "cheltuielile deductibile" din dorinta intocmirii unor documente justificative corecte si inaintate ANAF eliminand RECTIFICATIVELE. ANAF poate clarifica, exista un act normativ care detaliaza cheltuielile deductibile?

Postat de: Major Olga @ 2014-01-09 23:29:09
De ce nu se raspunde la aceste intrebari??

Postat de: Major Olga @ 2014-01-09 23:28:43
De ce nu se raspunde la aceste intrebari??

Postat de: carlan mihail @ 2013-06-11 14:24:36
Sunt PFA, activitati de consultanta si inginerie.Platesc o cota de 5,5% din venitul net pentru casa de asigurari de sanatate.Aceasta cheltuiala este deductibila atungi cand se calculeaza impozitul de 16% pe venit ? Va multumesc.

Postat de: MARCELA @ 2013-04-20 15:29:58
Nu gasesc raspuns la urmatoarele intrebari: 1Am I.I.cu contract de comodat pe apartamentul propriu cu 2 camere;in acest contract nu am trecut cat % din spatiu este aferent firmei, deductibilitatea cat va fi in acest caz la cheltuielile de intretinere 50% din valoarea facturilor sau 100%. Trebuie sa reziliez contractul si sa trec in mod expres cota aferenta firmei? 2 Deductibilitatea cu cheltuielile de intretinere pentru apartament o trec in registru incasari-plati luna de luna sau numai in luna in care am avut profit? 3 Aceeasi intrebare si in cazul in care am asigurat apartamentul. Asigurarea intra sau nu la deductibilitati? Si daca da, ce procent? 4 La deductibilitati intra si: internetce procent, curentcat din factura, telefoncat din factura. 5 Am deschis I.I.in decembrie 2012 si prima incasare am avut-o pe 31 martie. Aceasta factura o trec ca venit luna martie sau aprilie? 6Asigurarea pe care o platesc din trei in trei luni la pensie si sanatate o trec la momentul platii la 3 luni sau luna de luna? Cum fac sa ma abonez la acest newsletter?

Postat de: soima mirela @ 2013-03-27 11:02:09
Mi-am deschis un pfa cu caen ASISTENT IN BROKERAJ. Eu pe 2012 mi-am dedus combustibilul 100%. E gresit ca am intrebat 2 contabili si mi-au spus ca pot sa-mi deduc 100% pentru agenti? Pensia, sanatatea e deductibila?

Postat de: Vali @ 2012-12-03 16:05:31
Va rog sa-mi spuneti care sunt cheltuielile deductibile in cazul unui PFI in domeniul medical, se pot deduce cheltuielile efectuate ca donatie in cadrul unei biserici ?

Postat de: silvia cizmas @ 2012-10-17 21:52:35
Va rog sa-mi spuneti care sunt ultimele prevederi legislative de deducere a cheltuielilor deductibile in cazul PFI in domeniul medical,daca exista o lista a acestora.Ma intereseaza daca se poate deconta si combustibil auto ,daca e necesar un contract,exista limite cantitative lunare.Multumesc mult.

Postat de: Cristina @ 2012-02-27 07:46:44
Buna ziua, Va rog sa imi spuneti daca se pot deduce in limita a 250 Euro, o asigurare de viata pentru contribuabil PFA? Multumesc

Postat de: balan aurel @ 2012-02-14 19:16:24
am descis un pfa profil timplarie ne platitor de tva si nu stiu ce sa trec in registru inventar mentionez ca agregatele sint facute de mine,deci nu am documente de provenienta,motoarele pe care le am ,le-am luat de ocazie de prin talcioc altele de pe vremea lui ceausescu lamuritima ce trebuie sa trec in registru,si inca un lucru daca merg sa cumpar 2 m cubi de dulap de brad ami cere la depozitul de cherestea 1000 de roni,cind am solicitat documente pentru material mi sa spus ca nu poate sa-mi dea ca nu sunt platitor de tva si pina la urma mi sa spus ca daca vreau documente trebuie sa mai platesc in afara de cei 1000 de roni inca 240 de roni tvaul va rog explicatimi si mie ce trebuie sa fac.va multumesc

Postat de: GEORGE @ 2012-02-08 18:23:47
Nu reusesc sa obtin un raspuns clar pe web la urmatoarele intrebari pentru PFA fara angajati: -sunt cheltuieli deductibile contributiile pentru asigurarea de sanatate sau nu? sau partial? -sunt cheltuieli deductibile contributiile pentru fondul de pensii sau nu? -cum se completeaza declaratia 200 daca pe anul respectiv s-a aplicat impozitare directa pe baza venitului estimat, efectuandu-se platile anticipate aferente. Pe formular nu apare nici o referire la platile anticipate, ca si cum estimarea facuta prin 220 nu ar exista. Va multumesc.

Postat de: GEORGE @ 2012-02-08 18:23:29
Nu reusesc sa obtin un raspuns clar pe web la urmatoarele intrebari pentru PFA fara angajati: -sunt cheltuieli deductibile contributiile pentru asigurarea de sanatate sau nu? sau partial? -sunt cheltuieli deductibile contributiile pentru fondul de pensii sau nu? -cum se completeaza declaratia 200 daca pe anul respectiv s-a aplicat impozitare directa pe baza venitului estimat, efectuandu-se platile anticipate aferente. Pe formular nu apare nici o referire la platile anticipate, ca si cum estimarea facuta prin 220 nu ar exista. Va multumesc.

Postat de: niculae maria mirabela @ 2011-12-02 18:49:58
sunt angajat cu carte de munca de aproape 3 ani la un centru medical ,anul trecut in luna decembrie ,m-am angajat tot la ei ,in alt sediu de-al lor ,cu pfa[ 6 ore cu carte de munca si 6 ore cu pfa].2 luni de zile am absentat nemotivat,din mai multe motive,apoi m-am reangajat la acest centru medical, facandu-mi doua contracte[unul cu carte de munca altul cu PFI.Din aceasta intamplare rezulta faptul ca pana la sfarsitul anului trebuie sa platesc acel pfa [pe cel dintai]si mai departe nu mai stiu ce fac cu altdoilea, cum este platesc pe-amandoua,,,ca nu mai inteleg nimic?!Multumesc.

Postat de: Visan Marilena Aura @ 2011-11-17 18:45:49
Am primit o noua reimpozitarein 2011 pentru diferenta impozit pe anul 2007,desi era platita la sfarsitul anului 2008cu chitanta valabila. In anul 2008-iunie am fost atentionata de fisc ca sunt platitor deTVA ,ca nu am depus pana in luna mai declaratia fiscala.Am trimis cu posta conf.primiredeclaratia inregistrata la fisc pana in 15 mai 2008 pentru anul 2007in xerox. Este posibil sa ma fi impus inca o data pe baza xeroxului?Adm. Fin. s .3Bucuresti

Postat de: DIRZU IOAN @ 2011-09-19 12:55:36
As dori sa aflu daca asigurarea la masina si a mea personala este deductibila?Va multumesc ptr intelegere. Cu stima, Ing. Nelu Dirzu

Postat de: fleur @ 2011-08-14 10:03:40
Sunt PFA, traducator Min Justitiei, pensionar, deci, in afara impozitului pe venit mai platesc doar contributii la sanatate. Vad ca acestea se deduc. In ce mod? De doi ani eu le platesc la venitul incasat. Activitatea o desfasor acasa, am un contract de comodat, dar nu se specifica faptul ca platesc o cota parte din cheltuielile casei. Pot sa o fac? Cum se inscriu in registrul de venituri si cheltuieli cheltuielile de protocol. Multumesc.

Postat de: marginean ana @ 2011-08-12 11:57:58
Va rog sa imi spuneti , o PFA care are activitate in agricultura si isi vinde produsele pe piata, ce document foloseste ca sa inregistreze venitul in Registru unic de incasari si plati ? Dispozitie de incasare catre casierie? Aceste venituri sunt neinpozabile si nu se foloseste casa de marcat . Multumesc, Ana

Postat de: Irina @ 2011-08-09 12:58:01
Ne este foarte utila postarea aceasta, va multumim mult!Cum deduc contributiile CASMB restante pe anul 2010 daca le platesc in 2011? Le pot include in deducerile din anul acesta? Evident nu voi include si penalizarile. Multumesc anticipat.

Postat de: Irina @ 2011-08-09 12:29:10
Ne este foarte utila postarea aceasta, va multumim mult!Cum deduc contributiile CASMB restante pe anul 2010 daca le platesc in 2011? Le pot include in deducerile din anul acesta? Evident nu voi include si penalizarile. Multumesc anticipat.

Postat de: Irina @ 2011-08-09 12:20:18
Ne este foarte utila postarea aceasta, va multumim mult!Cum deduc contributiile CASMB restante pe anul 2010 daca le platesc in 2011? Le pot include in deducerile din anul acesta? Evident nu voi include si penalizarile. Multumesc anticipat.

Postat de: Irina @ 2011-08-09 12:13:33
Ne este foarte utila postarea aceasta, va multumim mult!Cum deduc contributiile CASMB restante pe anul 2010 daca le platesc in 2011? Le pot include in deducerile din anul acesta? Evident nu voi include si penalizarile. Multumesc anticipat.

Postat de: Irina @ 2011-08-09 12:13:24
Ne este foarte utila postarea aceasta, va multumim mult!Cum deduc contributiile CASMB restante pe anul 2010 daca le platesc in 2011? Le pot include in deducerile din anul acesta? Evident nu voi include si penalizarile. Multumesc anticipat.

Postat de: alinuta @ 2011-08-09 10:47:34
Cheltuielile de functionare, in­tre­tinere si reparatii, cu piese de schimb NU si cele privind combus­tibilul! sunt deductibile. Aceleasi cheltuieli aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale per­soanei juridice sunt deductibile li­mitat, adica la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Postat de: Dirzu Ioan @ 2011-08-09 08:08:12
As dori sa stiu daca asigurarea la masina este deductibila?


Comentariul dumneavoastra
Numele dvs:
Adresa email:
Intrebare de securitate
Mesaj
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul BlogContabil.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
 RSS 2.0 - Blogcontabil.ro Flux RSS | Ajutor

Contabil de la 9 la 5 | Ganduri de duminica | Cu doamnele de brat | Molotov economic | Aveti cuvantul | Zona de marketing | Taxe si Impozite Explicate | Codul Fiscal la zi | TVA | Monografii | Agenda fiscala | Jurnalul Domnisoarei Contabil | Barfe din Minister | Informatii Seminarii